Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.led-house.cz nebo v kamenné provozovně prodávajícího na níže uvedené adrese. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.   

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO:

Název: Best-LED s.r.o.

Sídlo: Tepelská 137/3, Mariánské Lázně

IČ: 291121418

Zapsaná: C 26602 vedená u Krajského soudu v Plzni

Email: info@best-led.cz, eshop@led-house.cz Telefon: +420 777 666 690

E-shop: www.led-house.cz

web: www.best-led.cz

Kontaktní adresa: Kostěnice 171, 530 02 Pardubice

Provozovna: Tepelská 137/3, Mariánské Lázně

Otevírací doba prodejny: Po – ČT 8.00 – 17:00 hod, Pá - 8:00 - 15:00 hod tel.: 777 666 690

Ověření údajů o prodávajícím: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares

 

PŘEDMĚT KOUPĚ A CENY ZBOŽÍ

Předmětem koupě jsou produkty (zboží) i poskytovaný zprostředkovaný nebo vlastní servis (služby), které jsou prodávajícím veřejně nabízeny ke koupi. Ve všech případech se za předmět koupě považuje obchodní zboží, výrobek či nabízená služba, která je výslovně uvedená v objednávce a následně pak na prodejním dokladu, vystaveném kupujícímu.

 

Seznam zboží na webových stránkách prodávajícího www.led-house.cz je maloobchodním i velkoobchodním katalogem běžně dodávaného zboží.

 

U každé položky je vždy vyznačena její dostupnost, cena, popis zboží, fotografie a další informace potřebné pro výběr produktu kupujícím. Fotografie zboží mohou mít v některých případech pouze ilustrativní charakter.

 

Ceníkové ceny jsou stanoveny bez DPH. V elektronickém katalogu jsou vždy zobrazeny bez DPH a včetně DPH.

 

Ceny v elektronickém katalogu prodávajícího jsou ceníkové, nejedná-li se o ceny akční, doprodejové nebo jiné speciální nabídky krátkodobého charakteru. Kupujícímu, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o velkoobchodní spolupráci, budou kromě ceníkových cen zobrazovány také jeho individuální ceny, jsou-li smlouvou o velkoobchodní spolupráci stanoveny.

 

K ceně výrobků, u kterých to zákon o odpadech č. 185/2001 a související právní úprava nařizuje, bude připočítán recyklační poplatek. Výše recyklačního poplatku činí 2,50 Kč bez DPH/ks u sortimentu světelných zdrojů (lineární zářivky, žárovky) a 8,40 Kč bez DPH/ks u svítidel (veřejné a průmyslové osvětlení atd.). Výše recyklačního poplatku je vždy uvedena u jednotlivých položek v elektronickém katalogu prodávajícího, u nichž je účtování recyklačního poplatku zákonem vyžadováno. 

 

Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v nabídce internetového obchodu prodávajícího a jsou platné v době odeslání objednávky prodávajícímu.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde.

 

Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží a případné doběrečné ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

V případě platby v hotovosti či na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

 

U bezhotovostní platby předem převodem nebo fakturou se splatností je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo faktury).

 

Závazek kupujícího uhradit smluvenou kupní cenu je, v případě bezhotovostní platby splněn až okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

Při odběru zboží na fakturu s odloženou splatností je délka splatnosti standardně stanovena na 14 dnů, nebo může být smluvně sjednána individuální délka splatnosti.

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupující má možnost objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu několika způsoby:

  • osobně v kamenné prodejně prodávajícího v její běžné otevírací době
  • prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího www.led-house.cz
  • telefonicky nebo e-mailem

 

Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je považována za platnou a je závazná. Kupující je povinen vždy poskytnout prodávajícímu v objednávce pravdivě nezbytné údaje, potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, jméno a příjmení, doručovací adresa, fakturační údaje atd.).

 

Převzetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění platném v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

 

Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku kupujícího až do potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není aktuálně dostupné (skladem), může být před přijetím objednávky prodávajícím požadována úhrada zálohy ve výši, která je adekvátní kupní ceně zboží.

 

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. 

 

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

 

DORUČOVÁNÍ

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději v termínu, který byl kupujícímu sdělen při potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží prodávající předem neuvádí přesnou lhůtu k dodání.

 

Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do tří pracovních dnů v závislosti na kupujícím zvoleném způsobu dodání a na rozsahu objednávky. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. 

 

Objednané zboží je také možné kupujícím vyzvednout po potvrzení objednávky a vyskladnění zboží prodávajícím na adrese prodejny prodávajícího v její běžné otevírací době.

 

Při osobním odběru zboží je pracovník skladu prodávajícího oprávněn vyžadovat po kupujícím předložení dokladu o zaplacení, jedná-li se o zboží hrazené hotově.

 

Po převzetí zboží, zákazník svým podpisem na dodacím listu, faktuře nebo na zjednodušeném daňovém dokladu (sloužícím zároveň jako dodací list) stvrdí bezchybnost a kompletnost dodávky prodávajícím dodaného zboží.

 

Při osobním odběru bude zboží rezervováno deset (10) dnů od data předpokládaného odběru, uvedeného kupujícím v objednávce (nebo od data objednávky, neuvede-li kupující požadovaný termín odběru). Nedomluví-li se kupující s prodávajícím jinak, bude objednávka po této době stornována bez předchozího upozornění.

 

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu společně se zbožím anebo dodatečně elektronicky, dle dohody mezi kupujícím a prodávajícím. Při osobním odběru, obdrží kupující doklady ke zboží ihned při jeho převzetí.

 

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

 

Ceny a způsob doručení naleznete zde.

 

U dodání přepravní službou určuje konkrétního přepravce vždy prodávající (netýká se dodání Českou poštou).

 

V případě, že je přepravce zboží smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady vyplývající ze zvoleného druhu přepravní služby a prodávající negarantuje ceny přepravy uvedené ve svých dodacích podmínkách.

 

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

 

V případě shledání porušení obalu, svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

Pokud je zásilka poškozena, je nutné s přepravcem sepsat škodní protokol a elektronickou poštou na e-mailovou adresu info@best-led.cz nebo v tištěné podobě poštou prodávajícímu na adresu prodejny zaslat kopii reklamačního zápisu vystaveného na místě přepravcem, nejlépe doplněné o fotografie poškozené zásilky.

 

Podpisem dodacího listu přepravci kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

 

NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny prodávajícímu, včetně souvisejících poplatků mezi stranami sjednaných či vyplývajících z právních předpisů.

 

Odpovědnost za případné způsobené škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží kupujícím nebo jím pověřenou osobou na sjednaném místě. Při osobním odběru se tím rozumí sklad prodávajícího, při doručení přepravní službou místo, uvedené v objednávce jako dodací adresa.

 

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

U smluv uzavřených komunikačním způsobem na dálku, může kupující odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 

 

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

 

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

 

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

 

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

 

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

 

Odstoupení od smlouvy může kupující zaslat nebo dodat prodávajícímu nejlépe ve formátu:

 

"Žádám o jednostranné odstoupení od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a žádám o vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:......... /. Datum a podpis kupujícího.“

 

Kupující současně uvede, o jaký druh zboží se jedná, bylo-li toto zboží zakoupeno společně s dalším zbožím na jednom daňovém dokladu.

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • je zboží vhodné k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Výše uvedená ustanovení obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

Záruční doba začíná běžet dnem prodeje zboží, uvedeném na prodejním dokladu. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době.

 

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.   

        

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. 

 

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě.

 

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

 

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. 

 

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou, telefonicky nebo prostřednictvím SMS.

 

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího, provedené na webových stránkách prodávajícího, může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

 

Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

OSOBNÍ ÚDAJE

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

 

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Registrační číslo prodávajícího u Úřadu pro ochranu osobních údajů: 00050066

 

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. 

 

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně Všeobecných obchodních podmínek).

 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupních smluv. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Upravené podmínky budou včas zveřejněny na stránkách internetového obchodu www.led-house.cz.

 

INFORMACE A PORADENSTVÍ

Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající sám získal od výrobce či svého dodavatele. Technické parametry, ceny a ostatní údaje obsažené na internetových stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách prodávajícího jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly v objednávce výslovně uvedeny jako závazné a pokud nebyly v prodejním dokladu či předávacím protokolu výslovně specifikovány.

 

ELEKTROODPAD

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení nebo baterií či akumulátorů na jakékoliv prodejně prodávajícího.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014.